Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online videí (audio/video záznamů, v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní. Poskytovatelem akcí je Viktória Ehmová, IČO: 11744995 (dále jen„Poskytovatel“).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování workshopů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:
1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
2. Důležité pojmy (definice)
3. Objednávka a uzavření Smlouvy
4. Cena produktů a služeb a platba
5. Dodací podmínky a storno podmínky
6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu
7. Odstoupení od Smlouvy
8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
9. Ochrana údajů
10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
11. Závěrečná ustanoveníII. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:
Viktória Ehmová
IČ: 11744995
Adresa sídla: Vlčí vrch 891, Liberec 260 15
Zapsaná v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420 605 289 485
Mail: viktoriaehmova@gmail.com

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. 

Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte produkt uvedený na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. 

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. 

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. 

Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. 

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Klient objednáváte produkty i workshopy zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. 

Na webovém rozhraní naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní):

Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, mail, telefonní číslo a vyberete způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří- li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. 

Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.IV. Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. 

U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, autorské poplatky, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. workshopů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z
vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde– li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. 

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

– v hotovosti ve studiu

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty ani workshopy není možné hradit formou splátkového kalendáře.V. Dodací a storno podmínky produktů (online kurzů, vstupenek)

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. 

Při koupi online kurzu bude digitální obsah ve formátu .mp4 nebo odkaz pro jejich stažení či
spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu. Při
koupi vstupenky na akci bude vstupenka k vytisknutí dodána po zaplacení kupní ceny na vámi
v objednávce sdělenou mailovou adresu.

2. PŘENOSNOST VSTUPENKY. 

Vstupenka na akci je platná pro osobu uvedenou v objednávce. Pokud se akce nemůžete
zúčastnit, můžete místo sebe vyslat náhradníka – přenechat mu svou vstupenku. V případě
přenechání vstupenky náhradníkovi mě prosím mailem nebo telefonicky tuto skutečnost sdělte.

2. DODACÍ LHŮTA. 

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním
převodem, bude produkt dodán nejpozději do
3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební
kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. 

S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a
zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti
jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Audiovizuální obsah (online kurz) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující přehrávání video souborů .mp4 (podrobnosti obsahuje čl. VI.
VOP).VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu

1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje
k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrát
soubory ve formátu .mp4. Některé soubory přehrajete s pomocí internetového prohlížeče
podporující video přehrávání. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti
internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový
výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho
internetového připojení. Může se stát, že je
obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové
stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu
dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a
jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na
vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete.
Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených
v produktu.VII. Odstoupení od Smlouvy

1.Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez
udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. U online vzdělávacího kurzu nicméně toto
ustanovení platí pouze pro lhůtu od uhrazení produktu do doby obdržení digitálního produktu.
Jakmile digitální produkt obdržíte, nelze již od smlouvy odstoupit.

2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e‑mailovou adresu)
3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží (*)
4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako
platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je
uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další
náklady.

3. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů) není možné od
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti
(podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření
kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti
okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě,
že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do
týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

6. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu poskytnut dárek, je darovací
smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy
z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý
dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou
zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní
uvedeno jinak.VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními §
1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. V případě reklamace se obraťte na email viktoriaehmova@gmail.com

4. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete
předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě,
prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt
nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu
či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O
uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.IX. Ochrana údajů

1. Prohlášení prodávajícího 

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího,
která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které
zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci
celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci
bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 

3. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje
máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost
byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

4. Možnost odhlášení

Vaše údaje chci použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách,
případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla vaše údaje podle toho zablokovat.

 

5. Ochrana osobních údajů

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.vikyoga.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě.prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese viktoriaehmova@gmail.com

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský
úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.
Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na
tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.
Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká
obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách
České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů
online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze
smlouvy vyplývající.

2. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však
vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023